นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายเพชร ไกรนุกูล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม

นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นายอภิชาญ มาไพศาลสิน

รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 1

นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 2